KODLAMA EĞİTİMİ

 • Modül 1
 • Modül 2
 • Modül 3

VBA İle Kodlamaya Giriş

Bu modül VBA ortamında kodlamaya giriş kapsamında kod ve algoritma bileşenlerine ait genel bilgi ve kurguları sunarak, Excel programının kod bazında işleyişi ve genel çalışma mantığı bilgilerini içermektedir.

16 Saat ( 4x4 )

 1. - VBA nedir ? Genel layout, modüller ve tool tanıtımı
 2. - Data tipleri, array dizinleri
 3. - Procedure nedir ? Method, Function nedir ? Access Modifiers bilgisi
 4. - Excel Sheet Activex Kontrolleri ve Excel Event Handlers
 5. - Excel Applicaiton Mantığı, Workbook, Worksheet, Range ve Cell objelerinin kullanımı
 6. - Döngüler ( For, For Each , Do ... While ) ve döngü çıkışları
 7. - If ve Select ... case Condition
 8. - Error Handling
 9. - Userform Kontrolü, form kontrolleri ve kullanımı
 10. - Worksheet ve Userform bazlı kodlama örnekleri

VBA İle Obje Yönelimli Tasarım

Bu modül VBA ortamında obje yönelimli tasarım konsepti kapsamında class objelerinin oluşturulması, yorumlanması ve çalışma mantığının açıklanmasını içermektedir.

16 Saat ( 4x4 )

 1. - Class nedir ? Ne için kullanılır ?
 2. - Type nedir ? Ne için kullanılır ?
 3. - Module nedir ? Ne için kullanılır ?
 4. - Class’a ait özellikler (private/public variables, enum, properties, events ve metodlar) ve amaçları
 5. - Private/public variable kullanımı
 6. - Property tanımlama (Let, Set ve Get)
 7. - Enum ve Event oluşturma, event-handling
 8. - “Collection” objesi ve “Array” fonksiyonu kullanımı ve farkları
 9. - DoEvent Kullanımı

VBA ile SAP2000, ETABS ve AutoCAD API

Bu modül SAP2000/ETABS ile AutoCAD programlarına mevcut API özellikleri sayesinde VBA ortamında doğrudan kod vasıtasıyla müdahale edebilmeyi kapsayan konsept eğitimleri içermektedir.

20 Saat ( 5x4 )

 1. - API nedir ? Ne için kullanılır ?
 2. - VBA ortamında AutoCAD (ACAD) API Giriş, standart prosedürler, ACAD API kod kurgu mantığı
 3. - VBA ile ACAD dosya açma/oluşturma, layer oluşturma/değiştirme, obje çizdirme, değiştirme ve silme
 4. - VBA ile ACAD ortamında objeleri seçmek, okumak ve seçimleri manuple etme
 5. - VBA ile ACAD ortamında Attributed Block Ref objesinin kullanımı
 6. - VBA ortamında SAP2000 ve ETABS (S/E) API giriş, standaty prosedürler, S/E API kod kurgu mantığı
 7. - VBA ile S/E dosya açma/oluşturma, malzeme/kesit/load pattern/load case tanımlama, obje çizdirme, değiştirme ve silme
 8. - VBA ile S/E ortamında modele yük girme, değiştirme ve silme
 9. - VBA ile S/E ortamında objeleri seçmek, okumak ve seçimleri manuple etme
 10. - VBA ile S/E ortamında analiz case oluşturmak, koşturmak ve analiz sonuçlarını okumak